Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Het is dus mogelijk om onze woningen in onze wijken alsnog te voorzien van een glasvezelaansluiting. De meest reële mogelijkheid is om gebruik te maken van een samenwerkingsverband met de bewoners. Dit samenwerkingsverband kan vorm krijgen in een coöperatie, waar de bewoners met een glasvezelaansluiting lid van zijn. Zij zijn als lid van de coöperatie  dan tevens mede-eigenaar van het netwerk. Op termijn verdienen zij hun investering in het glasvezelnetwerk dubbel en dwars terug.

Zodra de aanleg van het glasvezelnetwerk is terugverdiend, we gaan uit van 10 tot 12 jaar, zullen de abonnementsgelden flink naar beneden gaan. Dat betekent tevens een lagere BTW-afdracht.
Voorwaarde is wel, dat er voldoende bewoners lid worden van de coöperatie en dat we de financiering rond krijgen. Uit het onderzoek is gebleken, dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden voordat we tot aanleg kunnen overgaan.

In het kort, de aanleg vindt alleen plaats als …

  • Minimaal 400 bewoners zich committeren lid te worden van de coöperatie, indien het glasvezelnetwerk aangelegd gaat worden.
  • Vanuit de bewoners minimaal 25% van de aanlegkosten in leden- en/of rentecertificaten wordt toegezegd.
  • Externe partijen of instellingen zich garant stellen voor de overige kosten tegen een marktconforme rente.
  • Er contracten met marktpartijen getekend zijn, die zorgen voor de aanleg, het beheer en de diensten op het glasvezelnetwerk.
  • Er toestemming is van de grondbeheerders voor de aanleg.

Rentecertificaten

Rentecertificaten zijn financiële waardepapieren, die rentedragend zijn. De rente op rentecertificaten wordt jaarlijks uitgekeerd. De verwachting is, dat de rente tussen de 2,5% en 4% zal komen te liggen. De rentecertificaten worden afgelost, als de externe leningen voor de aanlegkosten van het netwerk zijn afgelost.

Ledencertificaten

De ledencertificaten zijn gekoppeld aan de de aanlegkosten en met een aanschaf worden de maandelijkse lasten binnen het abonnement minder waardoor het verschil bij de waarde van de ledencertificaten opgeteld wordt. Per certificaat zal de maandelijkse waardevermeerdering tussen € 4,50 en de € 4,75 komen te liggen. De eindwaarde van de ledencertificaten is afhankelijk van een aantal factoren, o.a. het aantal leden van de coöperatie.

Deze voorwaarden verschillen uiteraard met die van het reeds door Reggefiber gefinancierde en aangelegde netwerk in de rest van Lelystad. Omdat alle leden van de coöperatie mede-eigenaar van het netwerk zijn, dienen zij daarom uiteindelijk ook gelijkwaardig te zijn in de benodigde investering.

Bovenstaande geldt overigens niet voor huidige bewoners die niet nu maar op een later tijdstip lid worden. Zij betalen aanvullende aanlegkosten en zijn daarom significant duurder uit. De glasvezelkabel wordt namelijk alleen bij de leden tot in de meterkast aangelegd. Bij de overige bewoners komt de glasvezel niet verder dan de straat. Een uitzondering wordt gemaakt voor nieuwe bewoners, waarvan de woning tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk nog niet opgeleverd was.

Leden, die hun lidmaatschap tussentijds willen stopzetten, hebben zich bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht de resterende kosten van de aansluiting alsnog te voldoen in ledencertificaten. Het is als een noodzakelijke, innovatieve, toekomstbestendige investering te beschouwen die bij een woning anno 2019 hoort. Meerwaarde voor uw bezit dus!

Tenslotte betalen alle leden van de coöperatie jaarlijks een geringe contributie t.b.v. de te maken kosten door het bestuur, de ledenraad en de kantoorkosten, zijnde de ledenadministratie en de organisatie- en communicatiekosten. Voor het jaar 2019 is het lidmaatschap € 25.

De aanlegkosten komen naar verwachting tussen de € 1500 en € 1950 per bewoner uit. Als iedere bewoner lid wordt van de coöperatie, dalen de kosten naar ongeveer € 1200. De jaarlijkse contributie voor de leden van de coöperatie komen volgens de huidige business case tussen de € 25 en € 50 uit. Al deze voorwaarden maken het mogelijk om een lager maandbedrag (totaal) voor uw telecomvoorzieningen te realiseren t.o.v. de huidige beschikbare providers zoals Ziggo!

lees verderWelke stappen moeten nu nog gezet worden?