Status update – 8 december 2018

Uitvraag succesvol

De UITVRAAG is succesvol gebleken met totaal 411 aanmeldingen voor glasvezel en biedt een prima basis om door te gaan.

Agenda

Voor de mensen die zich aangemeld hebben voor glasvezel door € 25 over te maken organiseren wij op
donderdag, 13 december 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
een bijeenkomst in het Golf Event Center.
Hier praten wij hen bij over de huidige stand van zaken en leggen een advies voor.

Deze avond is alleen voor de bij de uitvraag aangemelde mensen die hiervoor per mailbrief uitgenodigd zijn.

Niet aangemelde bewoners krijgen naar verwachting eind december informatie over de gemaakte keuzes.

Ontwikkelingen

In november 2016 is de Initiatiefgroep gestart met een onderzoek naar een glasvezelnetwerk voor Noord-Lelystad. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Glasvezel Noord-Lelystad.

Marktpartijen

Afgelopen zomer leek de oprichting van een Coöperatie de enige manier om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen komen. Echter, tijdens de UITVRAAG hebben verschillende marktpartijen zich gemeld om, al dan niet samen met de Stichting en / of Coöperatie in oprichting, de aanleg van en de aansluiting op een glasvezelnetwerk te realiseren.

Beste en voordeligste Glasvezelnetwerk

Omdat niet een Coöperatie, maar de aanleg van het beste en voordeligste glasvezelnetwerk voor ons allemaal ons doel is, heeft de Initiatiefgroep de interesse van de marktpartijen geëvalueerd ten opzichte van een Coöperatie.

Helderheid

De gesprekken met drie marktpartijen en de daarbij geschetste mogelijkheden en daaraan verbonden voorwaarden, hebben helderheid opgeleverd over de consequenties voor de bewoners en een eventuele planning van werkzaamheden.

Status update – 26 november

Uitvraag succesvol!

Op zondag 18 november eindigde de uitvraagperiode waarin de bewoners zich aan konden melden voor deelname aan de coöperatie. De huidige stand is 408 aanmeldingen, dat is 53% van de benaderde bewoners.
De uitvraag is daarmee succesvol verlopen en dankzij uw steun is onze doelstelling bereikt om succesvol het traject van een coöperatie in te kunnen gaan. Dit aantal biedt het perspectief van een GO-beslissing voor de aanleg van een glasvezelnetwerk!

Verrassende ontwikkelingen…

Marktpartijen.

Sinds november 2016 tot en met afgelopen zomer leek de oprichting van de Glasvezel coöperatie de enige manier om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen komen. Echter, tijdens de uitvraag-activiteiten hebben zich marktpartijen gemeld met interesse om al dan niet samen met de coöperatie de aanleg, uitrol en het aanbieden van glasvezelnetwerk en -internet te realiseren.

Alternatieven voor Coöperatie?

In eerste instantie beoogden wij de oprichting van een coöperatie met alle voor- en nadelen van een organisatie. Maar uiteindelijk zijn wij gewoon bewoners die wat willen bereiken: het beste en voordeligste glasvezelnetwerk voor iedereen. Daarom is het in het belang van ons allemaal om ook de alternatieven voor een coöperatie te onderzoeken.

Verkennende gesprekken.

Daarom hebben wij de eerste verkennende gesprekken gevoerd met een drietal marktpartijen, die hebben aangegeven mogelijkheden te zien op hun kosten het glasvezelnetwerk aan te leggen en te exploiteren. Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Onze planning is om nog deze maand de benodigde helderheid te verkrijgen over de consequenties voor de bewoners en een eventuele planning van werkzaamheden.

Voorstel en advies 13 december a.s.

Half december willen we dat voorstel aan u voorleggen om daarna de gemaakte keuze vast te leggen en vervolgens uit te voeren.

Wij nodigen u uit om op donderdag 13 december een avond bij te wonen waarin de buren die zich hebben aangemeld de mogelijkheden gepresenteerd krijgen met een advies van de initiatiefgroep in welke richting wij denken de voordeligste en beste glasvezelnetwerk mogelijkheden voor u te kunnen bereiken.

U krijgt hier nog nader bericht over, maar noteer 13 december alvast in uw agenda!

Status update – 7 november 2018

Al meer dan 80% benodigde aanmeldingen

Met meer dan 330 aangemelde bewoners hebben we de 83% al bereikt.

De initiatiefgroep roept bewoners die zich al aangemeld hebben op, om mee te helpen.

De uitvraagperiode is verlengd tot 18 november. Dus nog anderhalve week om te laten zien dat we in staat zijn het benodigde aantal van 400 bewoners te  halen. Lees “Status update – 7 november 2018” verder